Animaux du ZOO DE BÂLE
{{dsTiereURL.data[0].NameTrivial_fr}}
Nom
{{NameTrivial_fr}} {{NameLatein}}
Famille
{{Verwandtschaft_fr}} {{VerwandtschaftLatein}}
Gamme géographique
{{Verbreitungsgebiet_fr}}
Habitat
{{Lebensraum_fr}}
Nourriture
{{Ernaehrung_fr}}
Poids
{{Gewicht_fr}}
Temps de développement
{{Entwicklungszeit_fr}}
Période d'incubation
{{Brutzeit_fr}}
Période de gestation
{{Tragzeit_fr}}
Durée de reproduction
{{Brutdauer_fr}}
Nombre d'oeufs
{{Eianzahl_fr}}
Reproduction
{{Fortpflanzung_fr}}
Nombre de jeunes
{{AnzahlDerJungen_fr}}
L'espérance de vie
{{Lebenserwartung_fr}}
Ennemis
{{Feinde_fr}}
Population
{{Bestand_fr}}

Zur Zeit sind keine {{dsTiereURL.data[0].NameTrivial_fr}}-News online.

Date News  
{{Newsdatum.formatDate( "dd.MM.yyyy" )}} {{NewsTitel_fr}} {{NewsTitel}} News
Page {{dsNewsTiereURL.page.current}} of {{dsNewsTiereURL.page.total}} | Total : {{dsNewsTiereURL.total}}